In vitro – czy ustawa o in vitro jest dyskryminująca?

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, podzielając zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich, odnoszące się do braku odpowiednich przepisów przejściowych, regulujących sytuację kobiet, które do tej pory poddały się procedurze in vitro, zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o rozszerzenie zakresu złożonego przez Rzecznika wniosku. Zgłosiła też swoje zastrzeżenia co do kwestii zgodności zasad dostępu do procedury in vitro z konstytucyjną zasadą równości, w kontekście prawa do ochrony zdrowia.

– Ustawa uzależnia dostęp do procedury medycznie wspomaganej prokreacji ze względu na status życia prywatnego, ponieważ tylko osoby pozostające w związku małżeńskim lub w trwałym związku mogą z niej skorzystać. Zdaniem Fundacji, takie zróżnicowane jest nieuzasadnione w świetle celu, który mu przyświeca – wskazuje Barbara Grabowska-Moroz, prawniczka HFPC.

Projekt ustawy zakłada, że celem takiej regulacji jest dążenie do zapewnienia, aby dziecko, które urodzi się w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji, mogło mieć obojga rodziców.

HFPC zwróciła także uwagę na potrzebę zbadania zgodności z Konstytucją regulacji związanej z prowadzeniem rejestru protokołów uznania ojcostwa dziecka, które urodzi się w wyniku procedury medycznie wspomaganej prokreacji. W ocenie HFPC wysoki poziom wrażliwości takich danych, skłania do tego, aby informacje były gromadzone tylko w takim zakresie, w jakim jest to naprawdę niezbędne. Tymczasem ustawa przewiduje równoległe prowadzenie rejestru dawców komórek rozrodczych i zarodków przez Ministra Zdrowia. Tym samym regulacja wydaje się wykraczać poza konstytucyjny wymóg niezbędności.

Ustawa o leczeniu niepłodności weszła w życie 1 listopada 2015 roku. Jej celem jest między innymi uregulowanie sposobów i warunków stosowania metod leczenia niepłodności, ale także określenie zasad funkcjonowania ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji oraz banków komórek rozrodczych i zarodków. Dotychczas w Polsce nie istniały przepisy prawa, które normowałby problematykę leczenia niepłodności.

źródło: www.zdrowie.abc.com.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *