rodzina zastępcza

Wymogi, formy, finansowanie RZ


 

Wymogi jaki należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą

 

Aby zostać rodziną zastępczą, podobnie jak w przypadku adopcji należy spełnić szereg wymagań stawianych przez Ośrodek Adopcyjny, tak aby zapewnić dziecku godne warunki do życia i właściwego rozwoju.

Podstawowe warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zostać rodziną zastępczą to:

– przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– pełna zdolność do czynności prawnych
– niekaralność/pełnia władzy rodzicielskiej (w przypadku posiadania już dzieci)
– godne warunki mieszkaniowe
– stała praca
– dobry stan zdrowia, umożliwiający sprawowanie opieki nad dzieckiem
– odbycie szkolenia kierowanego dla rodzin zastępczych (szkolenia prowadzą organizatorzy pieczy zastępczej, działający przy Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub innych instytucjach).

 


 

 Formy pieczy zastępczej

 

Możemy wyróżnić dwie formy pieczy zastępczej:
– Rodzinna piecza zastępcza,
– Instytucjonalna piecza zastępcza.

W Polsce wyróżniamy następujące rodzaje rodzin zastępczych:

– SPOKREWNIONE (małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka tj. babcia, dziadek, brat, siostra),
– NIEZAWODOWE (małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
– ZAWODOWE (małżonkowie lub osoba, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
– RODZINNY DOM DZIECKA (może w nim przebywać max. 8 dzieci, chyba że dzieci mają liczne rodzeństwo, a rodzina prowadząca rodzinny dom dziecka wyrazi zgodę, to może być w niej więcej dzieci).

Rodziny zastępcze zawodowe dzielimy na:

– zwykłe (w których jest max. 3 dzieci),
– specjalistyczne (umieszcza się w nich dzieci niedostosowane społecznie lub legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności-pełnym, znacznym lub umiarkowanym. Maksymalna ilość dzieci w jednej rodzinie to 3),
– o charakterze pogotowia rodzinnego (max. 3 dzieci, umieszcza się tu dzieci na pobyt czasowy do unormowania sytuacji życiowej dziecka nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ten okres może się zwiększyć o kolejne 3 miesiące).

 


 

Finansowanie pieczy zastępczej

 

Istnieje kilka form pomocy finansowej dla rodzin zastępczych. Są to m.in.
1. 660 zł m-cznie-świadczenie dla rodziny zastępczej spokrewnionej na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka
2. 1000 zł m-cznie- świadczenie dla rodziny zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej oraz rodzinnego domu dziecka
3. 200 zł m-cznie– dodatek na dziecko niepełnosprawne dla każdego rodzaju rodzin

Ponadto miesięczne wynagrodzenie za pracę dla rodziny zastępczej zawodowej oraz rodzinnego domu dziecka przysługuje w kwocie nie mniejszej niż 2000 zł, w przypadku rodziny pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego jest to kwota nie niższa niż 2600 zł.

Oprócz powyższych świadczeń starosta może przyznać rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka:

1. Dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 lat do 18 roku życia-raz w roku
2. Świadczenie na pokrycie:
niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka-jednorazowo
wydatków, związanych z wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń losowych-jednorazowo lub okresowo
3. Dodatek wychowawczy- przysługuje w wysokości świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł miesięcznie na każde dziecko, aż do ukończenia 18 roku życia.

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta raz w roku może przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu w lokalu mieszkalnym lub domu.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje również środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym mieści się rodzinny dom dziecka na pokrycie kosztów utrzymania lokalu czy domu, takich jak czynsz, prąd, gaz, woda itp., pokrycie kosztów związanych z remontem lokalu lub domu i innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka.

 

 


Autorka książki (jako Laura Lis) "Moje in vitro. Historia prawdziwa", w której pisze, że cuda się zdarzają i nigdy nie należy tracić nadziei.
Komentarze: 1

OD URODZENIA Z PRZERWAMI CHCIAŁAM ABY NIE ZATRACIŁA KONTAKTU Z MAMĄ I RODZEŃSTWEM OPIEKUJE SIĘ SIOSTRZENICĄ W CHWILI OBECNEJ OD 4-RECH LAT JEST Z NAMI MA 19 LAT TU CHDZI DO SZKOŁY MY PONOSIMY CAŁKOWITE KOSZTY UTRZYMANIA NASZE DZIECI MIESZKAJĄ W AUSTRALII MY SKŁADALIŚMY O WIZE NA POBYT STAŁY W AUSTRALII I OTRZYMALIŚMY CHCIELIBYŚMY ABY SIOSTRZENICA TEŻ OTRZYMAŁA WIZE POBYTOWĄ : PYTANIE CZY MOŻEMY ZOSTAĆ JEJ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ WTEDY ŁATWIEJ BYŁOBY OTRZYMAĆ DLA NIEJ WIZE BEZ CZEKANIA 10 -CIU LAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *