Budżet obywatelski Radom

Program wspierania zdrowia prokreacyjnego dedykowany dla mieszkańców Radomia – zagłosuj!

Klinika Bat-Med

W ramach Budżetu Obywatelskiego Klinika Bat-Med z Radomia zaproponowała realizację programu wspierającego zdrowie prokreacyjne mieszkańców Radomia. Celem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat rozrodczości oraz poszerzenie dostępności do diagnostyki i leczenia niepłodności. Głosy można oddawać do 21 czerwca 2021 r.

Założenia programu

Celem głównym jest  zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności (z pominięciem metody in vitro). Program wpierania zdrowia prokreacyjnego skierowany jest  głównie do osób borykających się z problemem niepłodności, którzy pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności i jej przyczyn. 

Zdrowie człowieka jest największym dobrem, to nie tylko brak choroby, ale przede wszystkim dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Na szczególną  uwagę zasługuje zdrowie prokreacyjne, które rozumiane jest szeroko jako stan dobrego, pełnego samopoczucia we wszystkich
sprawach związanych z układem rozrodczym oraz jego funkcjami i procesami, a nie wyłącznie
jako brak choroby lub zaburzeń. Oznacza to także pełną zdolność do prokreacji oraz swobodę
podejmowania decyzji w tym obszarze życia. Zdrowie prokreacyjne w dużym stopniu

Do celów szczegółowych-diagnostycznych programu należą ,poza poprawą stanu zdrowia uczestników w zakresie rozpoznanych chorób uniemożliwiających posiadanie własnego potomstwa, także:

  1. Określenie przyczyn niepłodności wśród uczestników;
  2. Poprawa stanu zdrowia uczestników w zakresie zidentyfikowanych chorób utrudniających posiadanie własnego potomstwa poprzez szeroką diagnostykę
  3. Wzrost jakości udzielanych świadczeń w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia niepłodności.

Więcej informacji na temat głosowania w Budżecie Obywatelskim 2023 r. w Radomiu znajduje się TUTAJ.

ZAGŁOSUJ TUTAJ!

Co zagraża płodności?

Na uwagę zasługuje fakt że płodność kobiet oraz w nieco mniejszym stopniu mężczyzn, maleje wraz z wiekiem. Zdrowie prokreacyjne, poza okresem aktywnej prokreacji, nie jest odpowiednio doceniane, co powoduje podejmowanie zachowań naruszających jego stan, m.in. niezdrowy styl życia, stosowane używki (narkotyki, alkohol, nikotyna, substancje energetyzujące), leki przeciwbólowe lub leki uspokajające, a także leki hormonalne, które wpływają na potencjał rozrodczy.

Nadmierne zaangażowanie w pracę zawodową, stres, brak aktywności fizycznej oraz złe nawyki żywieniowe również nie sprzyjają pomyślnej prokreacji.

Do ważnych czynników zagrażających zdrowiu prokreacyjnemu zaliczyć można istniejące choroby przewlekłe, choroby onkologiczne, a także częste infekcje (np. stany zapalne narządu rodnego).

Dodatkowo, niedoceniane są metody rozpoznawania płodności, których stosowanie może odpowiednio wcześnie zasygnalizować niektóre zaburzenia hormonalne i choroby układu rozrodczego.

Konieczność podejmowania działań profilaktycznych obejmujących edukację skierowaną do populacji w wieku rozrodczym (wcześniejsza prokreacja, świadomość znaczenia zdrowia prokreacyjnego, unikanie czynników mutagennych i teratogennych, identyfikacja rodzin ryzyka genetycznego i objęcie ich poradnictwem genetycznym i in.) podkreślają również mapy potrzeb zdrowotnych.

Należy również podkreślić, że pary dotknięte problemem niepłodności mają utrudniony dostęp do kompleksowego i skoordynowanego leczenia. Szczególnie niezadawalająco przedstawia się dostęp do diagnostyki i leczenia mężczyzn. Prokreacja obejmuje nie tylko wymiar fizyczny, psychiczny i duchowy, ale także społeczny. Rodzicielstwo jest niezwykle istotnym elementem roli społecznej, czynnikiem rozwoju oraz sposobem samorealizacji. Może być jednym z czynników osiągnięcia szczęścia i sukcesu życiowego. Okres ciąży jest niezwykle ważny dla dziecka, matki, ojca oraz ich związku.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rośnie liczba par, które nie mogą doczekać się potomstwa. Konieczne jest zatem podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków tego zjawiska, szczególnie w sytuacji niskiego przyrostu naturalnego. Istnieje także potrzeba rozwiązywania problemów demograficznych poprzez wzmocnienie prozdrowotnych postaw wśród młodych Polek i Polaków oraz zapewniające prewencję, diagnozowanie, leczenie i prowadzenie badań naukowych nad etiopatogenezą schorzeń przyczyniających się do niepłodność.

Szczegóły programu

Mierniki efektywności programu : miernikiem efektywności programu dla  celu szczegółowego nr 1 określenie przyczyn niepłodności wśród uczestników będzie określenie odsetka par, które przystąpiły do programu i u których zdiagnozowano niepłodność, dla celu 2) poprawa stanu zdrowia uczestników w zakresie zidentyfikowanych chorób utrudniających posiadanie własnego potomstwa poprzez szeroką diagnostykę, miernikiem będzie ilość par , która weźmie udział w programie i ,która zakończy etap diagnostyczny. Liczna potwierdzonych biochemicznie ciąż. Dodatkowo miernikiem będzie określenie zmian w jakości  opieki zdrowotnej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych na podstawie ankiet satysfakcji pacjentów.

Charakterystyka populacji objętej projektem : Program skierowany będzie głównie do par pozostających w związku małżeńskim lub pozostających we wspólnym pożyciu, z wcześniej niezdiagnozowaną niepłodnością, które podejrzewają u siebie problem z zajściem w ciążę.
Ze względu na złożoność kompleksowej diagnostyki trudne jest dokładne oszacowanie
populacji docelowej, która może skorzystać z Programu. Szacuje się, że uczestnictwo
w programie możliwe będzie dla co najmniej dla 650 par.

Kwalifikacja do programu: Do diagnostyki w ramach Programu mogą zostać zakwalifikowane pary spełniające łącznie następujące kryteria:

1) pary pozostające w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu ( partnerstwo)
2) pary bez zdiagnozowanej niepłodności;
3) osoby pełnoletnie w wieku prokreacyjnym;
4) pary, które co najmniej przez 12 miesięcy bezskutecznie starały się o ciążę;

Organizacja realizacji projektu ( personel, badania, zabiegi, sprzęt i wyposażenie): Organizacja realizacji świadczeń w warunkach ambulatoryjnych obejmuje poniższe zakresy: Zapewnienie opieki psychologicznej, dietetyka, endokrynologa, diabetologa, ginekologa, ginekologa ze specjalizacja z medycyny rozrodu, urologa, androloga, wykonywanie badań diagnostycznych z krwi u obojga uczestników programu, w tym badań ogólnoustrojowych, hormonalnych, genetycznych, wirusologicznych, ( podpisana umowa z laboratorium) wykonywanie badań USG ginekologiczne, USG jąder, wykonywanie USG-HSG, badania rozszerzonego nasienia , w tym seminogram z morfologią, HBA, chromatynę plemnikową, inseminację domaciczną ze świeżym nasieniem partnera. Dla potrzeb realizacji projektu niezbędne jest wyposażenie ośrodka w sprzęt tj; gabinet ginekologiczny z USG, możliwość wykonania badania HYCOSY ( Usg-Hsg), pracownia seminologiczna wyposażona w system do analizy nasienia CASA, mikroskop, cieplarka, wirówka, kamera do mikroskopu, lodówka z zamrażarką, pipety, zestaw odczynników. W tym zakresie istnieje możliwość skorzystania z podwykonawcy. Ponadto gabinety konsultacyjne dla pozostałych specjalistów biorących udział w realizacji programu.

Monitorowanie: każdy beneficjent programu wyznaczy jedną osobę będącą koordynatorem projektu, która będzie pełniła nadzór nad prawidłowością przebiegu realizacji projektu. Monitorowanie obejmuje kontrole nad poprawnością kwalifikacji do programu, kompletnością składanych przez pacjentów dokumentów, bieżąca kontrola wykonywanych badań ich dostępnością oraz odbywania wizyt konsultacyjnych. Monitorowanie obejmuje wydawanie i zbieranie ankiet satysfakcji pacjentów po zakończonym – zamkniętym programie, które posłużą do oceny projektu

Wykaz konsultacji i badań wraz z propozycję cen jednostkowych.

 

 fot. pixaby.com/Marjonhorn

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *