Są wypłaty 500 plus na pierwsze dziecko

500 plus na pierwsze dziecko – są już wypłaty!

Są już pierwsze wypłaty 500 plus na pierwsze dziecko. Oznacza to, że niektóre rodziny nie musiały czekać na pieniądze do końca października – tak, jak początkowo zapowiadano. Od 1 października ruszą także wypłaty w ramach świadczenia uzupełniającego 500 plus na niepełnosprawne dziecko.

Od 1 lipca 2019 można składać elektronicznie wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na pierwsze dziecko. To wynik rozszerzenia dotychczasowego programu, w ramach którego każda rodzina z dwójką i więcej dzieci mogła dostać 500 złotych świadczenia na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie 500 plus na pierwsze dziecko obowiązuje od 1 lipca, jednak jak zapowiadano, na pieniądze rodziny miały poczekać do końca października, kiedy to nastąpiłaby wypłata z wyrównaniem za cztery miesiące.

PRZECZYTAJ: 500 plus na każde dziecko – także dla samotnych matek!

500 plus na pierwsze dziecko – wypłaty już w lipcu

Jak się okazuje, pierwsze pieniądze już pojawiły się na kontach polskich rodzin. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa zapowiadała to pod koniec czerwca. Jak mówiła, „samorządy są gotowe – tak było 3,5 roku temu, tak było co roku, więc jestem przekonana, że pierwsze wypłaty będą. Pieniądze 1 lipca będą na koncie samorządów na pewno”. Dodała, że to priorytet dla rządu, by realizacja programu była szybka i płynna.

Pierwsze świadczenia 500 plus pojawiły się na kontach rodzin w gminie Kowary już w kilka godzin po złożeniu wniosku. Było to jednak możliwe dlatego, ponieważ wnioski wpłynęły bardzo szybko, już w nocy 1 lipca, a w związku z tym, że w pracy byli urzędnicy, podjęto błyskawicznie działania, by wniosek rozpatrzyć, przyznać świadczenie i je od razu wypłacić.

„Do godziny drugiej w nocy otrzymaliśmy wnioski od trzech rodzin. W nocy byliśmy w pracy, więc od razu sprawdziliśmy pocztę w systemie Emp@tia. Mieliśmy jeszcze środki na wypłatę świadczenia i podjęliśmy od razu decyzję o wypłacie 500 plus tym trzem rodzinom” – mówiła Ewa Hamziuk, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach*.

Jak złożyć wniosek 500 plus na pierwsze dziecko

Aby pieniądze w ramach 500 plus na pierwsze dziecko jak najszybciej trafiły na konto, należy złożyć wniosek albo drogą elektroniczną, np. za pomocą strony Emp@tia lub bankowości elektronicznej, albo od 1 sierpnia w wersji papierowej. Wszyscy, którzy złożą stosowny formularz do 30 września, otrzymają pieniądze najdalej do 31 października – z wyrównaniem od lipca. Oznacza to, że jednorazowa wypłata w przypadku niektórych może wynieść 2 tysiące złotych.

Wniosek 500 plus na pierwsze dziecko złożony po 30 września oznacza, że świadczenie będzie przyznane bez wyrównania, a od miesiąca złożenia wniosku.

Dla przypomnienia – od 1 lipca 2019 500 plus przysługuje na każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia, nie obowiązuje także kryterium dochodowe.

Przeczytaj: Warszawa zwiększa dofinansowanie do in vitro. Niepłodni dostaną więcej niż 5 tys. złotych

500 plus dla niepełnosprawnych – nowe świadczenie uzupełniające

Nowością jest świadczenie 500 plus na niepełnosprawne dziecko. W lipcu rząd przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. W tym przypadku ustalono jednak kryterium dochodu, którym jest granica 1100 złotych. Oznacza to, że „Każda osoba, która ma dochód do 1100 zł dostanie całą kwotę 500 zł” – mówiła Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Świadczenie uzupełniające 500 plus nie przysługuje osobie, której dochody przekraczają 1100 zł.

Co wlicza się, a co nie wlicza do dochodu w ramach świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych

Do dochodu nie wlicza się:

 • alimentów
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • dodatku wychowawczego
 • dopłaty do czynszu otrzymywanego w pierwszych latach najmu mieszkania

Do dochodu wlicza się:

 • świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
 • świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • świadczenie dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • świadczenie emerytalne dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 • świadczenie emerytalne dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • rentę z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • rentę z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 • rentę dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • okresową emeryturę kapitałową
 • emeryturę pomostową
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • okresową emeryturę rolniczą

Wnioski o świadczenie uzupełniające 500 plus  dla niepełnosprawnych wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi stopień niepełnosprawności należy składać do ZUS lub innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Rozpatrzenie wniosku nie może być dłuższe niż 30 dni, a pierwsze wypłaty przewidziane są od 1 października 2019.

 
*źródło: Radio Zet

 

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bezpłatne żłobki, wyższe dopłaty do in vitro, lepsza jakość rodzenia.

Bezpłatne żłobki, wyższe dopłaty do in vitro, lepsza jakość rodzenia.

 


Dziennikarka, redaktorka, absolwentka Polonistyki na UW. Woli słuchać niż mówić, biegać niż siedzieć, medytować niż dywagować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.