Ile pieniędzy dla rodziny w 2021 roku - świadczenia rodzinne 2021

Świadczenia rodzinne w 2021 r. – ile wynoszą i komu przysługują?

Sprawdzamy, ile wynoszą świadczenia rodzinne w 2021 roku. Niektóre przysługują rodzinom od określonego progu dochodowego, a inne gwarantowane są każdemu, bez względu na zarobki. Jednym z głównych świadczeń jest zasiłek rodzinny. Komu przysługuje? Do kiedy składać wnioski? Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2021 r.? Na jakie inne świadczenia może liczyć rodzic? Oto aktualne informacje.

Zasiłek rodzinny w 2021 r. – kwota, komu przysługuje, wniosek

Podstawowym świadczeniem dla rodzin z dziećmi jest zasiłek rodzinny. W 2021 r. kwoty zasiłku przedstawiają się następująco:

 • 95,00 zł – na dziecko w wieku do 5. roku życia;
 • 124,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do 18. roku życia;
 • 135,00 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do 24. roku życia.

Zasiłek rodzinny może pobierać rodzic lub opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która wystąpiła do sądu o przysposobienie dziecka) lub osoba ucząca się.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

 • dzieciom do 18. roku życia,
 • osobom powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole innej niż szkoła wyższa – w takiej sytuacji zasiłek można pobierać wyłącznie do ukończenia 21. roku życia,
 • osobom do 24. roku życia, która kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobom do 24. roku życia uczącym się w szkole lub w szkole wyższej, jeśli osoba nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią, wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Jest to świadczenie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi:

 • 647 zł na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się,
 • 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W określonych przypadkach dziecko/osoba traci prawo do zasiłku rodzinnego. Do wyjątków należy sytuacja, gdy dana osoba pozostaje w związku małżeńskim lub posiada prawo do zasiłku na własne dziecko. Podobnie zasiłek nie będzie przysługiwał, gdy dziecko przebywa w instytucji zapewniającej utrzymanie całodobowe bądź w pieczy zastępczej. Brak zasiłku rodzinnego dotyczy również osób samotnie wychowujących dziecko, gdzie nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica. Ostatni przypadek obwarowany jest kilkoma wyjątkami, o czym szerzej można przeczytać tutaj.

Jakie dodatki do zasiłku rodzinnego w 2021 r.?

Dziecku lub osobie, na rzecz której zostało ustalone prawo do zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki do tegoż zasiłku. Mowa o:

 • dodatku z tytułu urodzenia się dziecka – pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży. Jednorazowy dodatek wynosi 1000 zł na jedno dziecko.
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – przysługuje rodzicowi lub opiekunowi (prawnemu lub faktycznemu), któremu został przez pracodawcę udzielony urlop wychowawczy. Wynosi 400 zł miesięcznie bez względu na liczbę dzieci. W zależności od liczby dzieci zmienia się czas przysługiwania dodatku: 24 miesiące – przy 1 dziecku, 36 miesięcy – więcej niż 1 dziecko, 72 miesiące – dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wyjątki w przyznawaniu świadczenia dotyczą głównie sytuacji, w której rodzic/opiekun wykonuje pracę zarobkową lub pobiera zasiłek macierzyński bądź dziecko zostało umieszczone w placówce całodobowej (więcej o wyjątkach tutaj).
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje, gdy jeden z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone. Mogą go pobierać także osoby uczące się, jeżeli oboje rodzice nie żyją. Kwota dodatku to 193 zł na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. Co ważne, rodzic samotnie wychowujący dziecko nie traci dodatku po związaniu się z nowym partnerem.
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przeznaczony dla trzeciego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie. Wysokość to 175 zł.
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – dla dzieci do 5. roku życia w wysokości 150 zł, powyżej 5. roku życia – 190 zł. Przysługuje do 16. roku życia w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz między 16 a 24. rokiem życia, gdy osoba posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 150 zł,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – w wysokości 113 zł w związku z zamieszkiwaniem w szkole znajdującej się poza miejscem zamieszkania oraz 69 zł na dojazdy.

Zarówno zasiłek rodzinny, jak i dodatki do zasiłku przyznawane są na czas trwania okresu zasiłkowego, który trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku. Wnioski można składać elektronicznie od 1. lipca, a tradycyjnie w wersji papierowej od 1. sierpnia.

Gdzie składać wniosek o zasiłek rodzinny?

Wnioski elektroniczne od 1. lipca 2020 r. można już składać za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP. Wnioski w formie papierowej należy złożyć do urzędu miasta lub gminy względem miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przeczytaj także: L4 w ciąży? ZUS może skontrolować ciężarną

Pozostałe świadczenia rodzinne 2021 r.

Dobry Start 300+ – to wsparcie dla rodziców dzieci uczących się w szkole lub osób uczących się, które ma pokryć wydatki związane z nauką. Jest przyznawane dzieciom/osobom uczącym się do 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku osób z orzeczeniem niepełnosprawności. Świadczenie nie podlega kryterium dochodowemu i wynosi 300 zł – przyznawane jest raz w roku.

Rodzina 500+ – świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko w rodzinie bez względu na dochód. Warto wiedzieć, że w 2021 roku zaszły zmiany w przyznawaniu świadczenia 500 plus. Więcej informacji: 500 plus w 2021 r. na nowych zasadach. Przegapisz, stracisz! Sprawdź aktualne wytyczne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka ­– przysługuje w przypadku urodzenia dziecka żywego, jeśli dochód rodziny nie jest większy niż 1922 zł na osobę. Wysokość zapomogi to 1000 zł. Warunkiem przyznania świadczenia jest pozostawanie kobiety pod opieką medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży.

Świadczenia rodzicielskie – wprowadzone z myślą o rodzicach, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego. Wysokość świadczenia wynosi 1000 zł miesięcznie i jest przyznawane bez kryterium dochodowego. Może być pobierane od 52 do 71 tygodni w zależności od liczby urodzonych dzieci.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje w celu opieki nad osobą niepełnosprawną. Wynosi 620 zł miesięcznie. Może go otrzymać osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny oraz małżonkom, o ile nie podejmą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym/opiekunom faktycznym, które mają pod opieką osobę z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki. Świadczenie wynosi 1971 zł i podlega corocznej waloryzacji, jednak osoba go pobierająca nie może podjąć zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zasiłek dla opiekuna – jest niezależny od dochodu i wynosi 620 zł miesięcznie. Został ustalony dla osób, które straciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1.07.2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej do niego prawo.

Fundusz alimentacyjny – skierowane do rodzica, który jest uprawniony do alimentów od drugiego rodzica, ale nie otrzymuje ich z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wysokość świadczenia wynosi równowartość zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 500 zł miesięcznie.

 

Źródło:
https://css.samorzad.lodz.pl/dla-mieszkancow/wyplacane-swiadczenia/zasilek-rodzinny/
https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-rodzinny/4624905,Zasilek-rodzinny-20202021-jak-go-uzyskac.html

POLECAMY TAKŻE:

Ciąża a kontrole ZUS: Uważaj, ZUS może sprawdzić swoich klientów na Facebooku

 


Redaktorka i korektorka językowa. Pisze od kiedy pamięta, a w międzyczasie zajmuje się tropieniem zagubionych przecinków i poprawianiem błędów ortograficznych
Komentarze: 1

Bzdura. Takie stawki dodatków może będą za kilkanaście lat. Skąd wzieliscie takie kwoty? Za wychowanie w rodzinie wielodzietnej dodatek wynosi 95 zł na trzecie dziecko, a nie 175! Inne kwoty też zawyżone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *