Ile wynosi becikowe w 2022 r.

Becikowe 2023 – jak obliczyć dochód, dla kogo, co potrzebne?

Becikowe to świadczenie pieniężne przyznawane jednorazowo rodzicom, z tytułu urodzenia się dziecka. Wysokość becikowego wynosi 1000 zł i można się o nie ubiegać do 12 miesięcy po urodzeniu się dziecka. Wsparcie pieniężne wypłacane jest przez miejskie oraz gminne ośrodki pomocy społecznej. Jak obliczyć dochód do becikowego? Becikowe – co potrzebne? 

Zasiłek rodzinny 2023

Wiele osób, w związku z licznymi zmianami zastanawia się, o jakie zasiłki może się obecnie ubiegać. Dla kogo zasiłki rodzinne 2023, dla kogo becikowe, a kto może starać się o wsparcie z tak zwanego rodzinnego kapitału opiekuńczego? Jeżeli chodzi o dotychczasowe świadczenia takie jak zasiłek rodzinny w 2023, zasady jego pozyskiwania nie uległy dużym zmianom.

Rząd zamroził bowiem zarówno kryteria dochodowe, jak i kwoty zasiłków na kolejne trzy lata, co oznacza, że rodzice i opiekunowie prawni dzieci, mogą składać wnioski o zasiłek rodzinny, a ich weryfikacja będzie wyglądała tak samo, jak w latach poprzednich.

Od zeszłego  dodatkowo pojawiło się wiele nowych świadczeń, które mają na celu poprawę kondycji materialnej rodzin w najtrudniejszej sytuacji finansowej.

Przykładowo, rodzice dzieci w wieku od 12 do 36 miesiąca życia, mogą ubiegać się o środki z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Z programu tego mogą oni liczyć nawet na 12 tys. zł wsparcia, wypłacane w kwocie 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, lub 500 zł miesięcznie, przez 24 miesiące. 

Przeczytaj:

Nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Składanie wniosków od 1 stycznia.

Dofinansowanie do żłobków w ramach Polskiego Ładu – dla kogo, od kiedy można składać wnioski?

Becikowe 2023 – dla kogo?

Ważnym dla rodziców wsparciem finansowym jest tak zwane becikowe. Komu przysługuje becikowe?

Becikowe to świadczenie pieniężne, które przysługuje rodzicom nowo narodzonego dziecka. Czy każdy rodzic może ubiegać się o becikowe w 2023? Teoretycznie tak, jednak musi przy tym spełniać określone kryteria. Przede wszystkim, o środki pieniężne z tytułu becikowego może starać się:

 • Rodzic nowo narodzonego dziecka
 • Opiekun prawny dziecka
 • Opiekun faktyczny dziecka – osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jest w trakcie procedury adopcyjnej

Co więcej, prawo do ubiegania się o becikowe przysługuje:

 • Obywatelom polskim, mieszkającym w Polsce (obywatelom polskim, mieszkającym za granicą becikowe w Polsce nie przysługuje)
 • Cudzoziemcom mieszkającym w Polsce, spełniającym następujące warunki:
  – Mają obywatelstwo Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  – Są obywatelami innego kraju, ale posiadają na przykład zezwolenie na czasowy pobyt związany z pracą, wymagającą wysokich kwalifikacji, lub posiadają inny dokument pobytu, uprawniający ich do wykonywania pracy na terenie RP.

Becikowe dla samotnej matki lub ojca

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci, warunki pozyskania świadczenia są nieco bardziej skomplikowane.

Osobie samotnie wychowującej dziecko nie przysługuje bowiem becikowe, jeżeli na rzecz danego dziecka od jego rodzica nie zostało ustalone świadczenie alimentacyjne, uprawomocnione przez sąd.

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy:

 • Oboje rodziców lub jedno z nich nie żyje;
 • Ojciec dziecka jest nieznany;
 • Powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • Sąd nałożył na jedno z rodziców obowiązek ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, natomiast drugi rodzic nie został zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • Zgodnie z orzeczeniem sądu, dziecko zostaje pod naprzemienną opieką obojga rodziców, która sprawowana jest w stałych, porównywalnych okresach.

Jak obliczyć dochód do becikowego?

Obecnie jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka przyznawane jest rodzicom spełniającym określone kryterium dochodu. Aby ubiegać się o becikowe w 2023 roku, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1922 zł.

Dochód obliczany jest przez organ przyznający świadczenie, czyli ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania. Obliczając kryterium dochodowe, organ uwzględnia dochód osiągnięty w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy.

Ponadto, pod uwagę brany jest również dochód utracony, a także dochód uzyskany po tym czasie.

Członkami rodziny, branymi pod uwagę podczas obliczania dochodu rodzinnego, są:

 • małżonkowie,
 • rodzice dzieci,
 • opiekunowie faktyczni dziecka,
 • dzieci pozostające na utrzymaniu do ukończenia 25 roku życia,
 • dzieci powyżej 25 roku życia, legitymujcie się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jako członka rodziny nie uwzględnia się:

 • dziecka pozostające pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka, które pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecka pełnoletnie, posiadające własnego dziecko.

Wniosek o przyznanie becikowego 2023 – kiedy i gdzie złożyć?

Wniosek o becikowe w 2022 należy składać w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W przypadku, kiedy ubiegamy się o świadczenie na dziecko objęte opieką prawną, opieką faktyczną lub dziecko przysposobione, wniosek musimy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką.

Wniosek oraz pozostałe dokumenty, takie jak na przykład orzeczenie o niepełnosprawności, wyrok sądu, czy dokumenty stwierdzające przejęcie opieki nad dzieckiem, należy składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wnioski o becikowe 2023 możemy również składać online przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Na decyzję w sprawie przyznania świadczenia będziemy czekać maksymalnie miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o becikowe 20223 – jakie dokumenty?

Aby ubiegać się o świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka, należy przede wszystkim złożyć odpowiedni wniosek, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

Do wniosku jednak trzeba dołączyć dokumenty, które poświadczą, że wnioskodawca spełnia wszystkie kryteria, dające mu prawdo do ubiegania się o becikowe, są to między innymi:

 • Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że matka dziecka była pod opieką lekarską co najmniej od 10 tygodnia ciąży
 • Dokumenty potwierdzający zmianę sytuacji dochodowej rodziny – dokument utraty lub uzyskania dochodu przez wnioskodawcę, lub członka rodziny
 • W przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – dokumenty uprawniające do pobytu oraz pracy na terenie RP, może to być np. karta pobytu.
 • W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci potrzebne mogą być takie dokumenty jak:

  – Zatwierdzone sądowo potwierdzenie ustalenia alimentów na dziecko dla drugiego rodzica
  – Odpis aktu stanu cywilnego – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub jeden z rodziców nie żyje
  – Decyzja sądu o odmowie ustalenia alimentów od jednego z rodziców
  – Orzeczenie sądu o ustalaniu naprzemiennej opieki nad dzieckiem sprawowanej przez obojga rodziców.

 
Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-becikowe

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

 

Zasiłek rodzinny 2023/2024. Czy kryterium dochodowe ulegnie zmianie?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *