Jakie ulgi na dziecko w 2022 r.?

Świadczenia i ulgi na dziecko 2022r. Sprawdź, co Ci przysługuje

Ulgi na dziecko 2022 pozwalają choć trochę odciążyć domowy budżet. Co oprócz 500 plus przysługuje rodzicom? Jakie świadczenia warunkuje kryterium dochodowe, a które nie? Ile wynoszą ulgi na dziecko w 2022?

500 + 2022

Świadczenie w ramach programu Rodzina+, tzw. 500 +, to pomoc finansowa skierowana do wszystkich rodziców dzieci do 18. roku życia. Przysługuje także pierwszym i jedynym dzieciom w rodzinie.

Zmiany w 500 +, jakie zachodzą w 2022 r., to przede wszystkim: konieczność złożenia nowych wniosków o świadczenie, elektroniczne składanie wniosków oraz wypłaty wyłącznie na konto bankowe. Niestety, w dobie pędzącej inflacji i nieustannych podwyżek rachunków, nie możemy liczyć na waloryzacje świadczenia, które od momentu wprowadzenia, tj. od 2016 r. nie uległo podwyższeniu.

Wnioski o 500 plus  na kolejny okres świadczeniowy należy złożyć od 1 lutego 2022 r., a w przypadku rodziców, którym dziecko dopiero ma się urodzić w 2022 r – wniosek należy złożyć do 3 miesięcy od momentu narodzin. Okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Wniosek o 500 plus można złożyć na trzy sposoby:

 • Poprzez bankowość internetową
 • Za pośrednictwem platformy PUE ZUS
 • Na portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

UWAGA! Wnioski składają wszyscy uprawnieni rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie dla dziecka, także ci, którzy już je pobierają. Złożenie wniosku do końca czerwca, gwarantuje wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca. Wniosek dostarczony po 1 czerwca zapewni wypłatę od momentu złożenia.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz tutaj: 500 + zmiany w 2022 r. – za chwilę składamy nowe wnioski. Czy będzie waloryzacja 500 +?

Becikowe 2022

Becikowe to świadczenie przyznawane jednorazowo z tytułu urodzenia dziecka. Wynosi 1000 zł i można się o nie ubiegać do 12 miesięcy od przyjścia dziecka na świat. Przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego. Aby ubiegać się o becikowe w 2022 roku, dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1922 zł. Przy czym brany jest pod uwagę dochód osiągnięty w roku kalendarzowym, który poprzedza okres zasiłkowy.

W składanym wniosku należy podać dane swoje i dziecka, którego będzie on dotyczył, numery PESEL, adres e-mail, numer rachunku, na który ma być przekazywane świadczenie. Koniecznie jest dołączenie zaświadczenia od ginekologa, potwierdzającego że ciężarna była pod opieką lekarską od co najmniej 10. tygodnia ciąży. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny, do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty zaświadczające wysokość dochodu rodziny, w tym dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu przez któregokolwiek członka rodziny.

Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane. Należy je złożyć przez portal Emp@tia.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz tutaj: Becikowe 2022. Komu przysługuje? Sprawdź aktualne kryteria i potrzebne dokumenty

Świadczenie rodzicielskie, tzw. Kosiniakowe 2022

Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie, które funkcjonuje od 2016 r. „Kosiniakowe” to nieoficjalna nazwa, powstała od nazwiska Władysława Kosiniaka-Kamysza, który w 2015 r., gdy powstawał projekt nowych przepisów, był Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Kosiniakowe przysługuje matce, która nie otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Przyznawane jest na 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i nie obowiązuje przy nim kryterium dochodowe. W szczególnych przypadkach może zostać przyznane ojcu dziecka.

Kosiniakowe 2022 r wynosi 1000 zł, a kwota ta nie zmieniła się od momentu wprowadzenia świadczenia.

Beneficjentami świadczenia rodzicielskiego są najczęściej: studenci, uczniowie, bezrobotni (bez względu czy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy), a także osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych bez prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Do otrzymania Kosiniakowego niezbędne jest złożenie wniosku: poprzez serwis Emp@tia lub w Urzędzie Miasta/Gminy.

PIT-0 dla rodzin 4+

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu rodzice posiadający czwórkę dzieci i więcej zyskali nową ulgę: PIT-0 dla rodzin 4+. Jeśli dochody każdego z rodziców nie przekraczające 85 528 zł rocznie, są oni zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uldze podlegają przychody z pracy na etacie, umów zlecenia oraz z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Rodzice będący podatnikami na skali podatkowej (17 i 32% PIT) mogą również skorzystać z 30 tys. kwoty wolnej od podatku.

Skorzystanie z ulgi PIT-0 możliwe jest na dwa sposoby: poprzez złożenie specjalnego oświadczenia do zakładu pracy lub zleceniodawcy lub podczas składania zeznania podatkowego za dany rok.

Przeczytaj: PIT-0 dla rodzin 4+ – dowiedz się, jak zyskać ulgę dla dużych rodzin

Zasiłek rodzinny 2022

Zasiłek rodziny jest to świadczenie, które przysługuje najbardziej potrzebującym rodzinom. Aby je otrzymać, należy spełniać kryterium dochodowe.

Dochód na członka rodziny nie może przekraczać 674 zł lub – w przypadku, gdy jednym z członków rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – dochód na członka rodziny nie przekracza 764 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego 2022:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko między 5 a 18 rokiem życia;
 • 135 zł na dziecko między 18 a 24 rokiem życia.

Wnioski o zasiłek rodzinny można składać elektronicznie przez profil zaufany lub w formie papierowej w ośrodkach pomoc społecznej bądź urzędach miasta/gmin.

Więcej informacji na ten temat przeczytasz tutaj: Zasiłek rodzinny 2022. Czy kryterium dochodowe ulegnie zmianie?

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2022

Rodzice, którym przyznane zostało prawo do zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się również o dodatki do zasiłku. Możliwe jest otrzymanie dodatków z tytułu:

 1. Urodzenia dziecka – przyznawane jednorazowo przy urodzenie; kwota 1000 zł.
 2. Opieka nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – okres pobierania dodatku to 24 miesiące (jedno dziecko) lub 36 miesięcy (bliźnięta); kwota 400 zł miesięcznie.
 3. Samotnego wychowywania dziecka – przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, która nie otrzymuje świadczenia alimentacyjnego z powodu: nieznanego ojcostwa, śmierci drugiego rodzica lub gdy powództwo alimentacyjne zostało oddalone. O dodatek mogą ubiegać się osoby uczące się, gdy oboje rodzice nie żyją. Kwota – 193 zł miesięcznie na jedno dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci;
 4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznawany na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do pobierania zasiłku rodzinnego. Kwota – 95 zł miesięcznie.
 5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – przyznawany do ukończenia 16. roku życia dzieciom legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do 24. roku życia dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Kwota – 90 zł (do 5.roku życia) lub 110 zł (powyżej 5. roku życia).
 6. Rozpoczęcia roku szkolnego –wypłacany raz w roku na dziecko uczące się w szkole lub odbywające roczne przygotowanie przedszkolne; kwota – 100 zł.
 7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacany jest od września do czerwca; kwota – 69 zł (w przypadku dziecka dojeżdżającego do szkoły) oraz 113 zł (dla dziecka mieszkającego w internacie).

Bon turystyczny 2022

Bon turystyczny to jednorazowa pomoc rządu, umożliwiająca częściowe pokrycie wyjazdu wakacyjnego lub zimowego dla dzieci.

W przypadku bonu turystycznego nie obowiązuje kryterium dochodowe a świadczenie przysługuje każdemu dziecko do ukończenia 18. roku życia, w tym także pierwszemu i jedynemu w rodzinie.

Warto pamiętać, że choć bon jest przede wszystkim przeznaczony na pokrycie kosztów wycieczki bądź wyjazdu turystycznego, to można go wykorzystać w szeregu innych miejsc, dedykowanym rozrywce dzieci, m.in. aquaparkach, parkach rozrywki itp. Pełna lista miejsc, które honorują bon turystyczny, znajduje się tu: Wyszukiwarka Podmiotów Akceptujących Bony Turystyczne.

Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania świadczenia. Zgodnie z pierwotnymi zapisami, prawo do dokonywania płatności bonem miała wygasnąć 31 marca 2022 r. Jednak sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą ważność bonu została wydłużona z 31 marca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Dofinansowanie do żłobka/niani 2022

400 zł miesięcznie na żłobek, klub malucha lub opiekuna dziennego. Taką pomoc otrzyma część rodziców w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego Polskiego Ładu.

Świadczenie kierowane jest do rodziców, którzy posiadają dziecko poniżej 12. miesiąca życia i powyżej 36. miesiąca życia. Należne będzie dla pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie oraz w sytuacji, gdy drugie i kolejne dzieci korzystają z pozostałych świadczeń w ramach RKO.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie obejmuje jedynie pobyt dziecka w placówce, bez wyżywienia. Maksymalna kwota świadczenie to 400 zł, ale nie więcej niż wynosi opłata za pobyt dziecka w żłobku/klubie malucha.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Dofinansowanie do żłobków w ramach Polskiego Ładu – dla kogo, od kiedy można składać wnioski?

12 tysięcy na drugie dziecko 2022

W ramach Polskiego Ładu i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego polskie rodziny z co najmniej dwójką dzieci otrzymają nawet 12 tys. zł na jedno dziecko.

Beneficjentami świadczenia są rodzice, którzy posiadają co najmniej dwójkę dzieci, a drugie i kolejne jest w wieku między 12. miesięcy a 35. miesięcy. Na każde z tych dzieci przysługuje miesięcznie 500 zł, wypłacane przez 2 lata lub do skończenia przez dziecko 35. miesięcy. Rodzice mogą także zdecydować o pobieraniu świadczenia w wysokości 1000 zł miesięcznie. Wtedy okres zasiłkowy będzie wynosił 1 rok.

Łączna suma, jaką mogą otrzymać rodzice na jedno dziecko, to 12 tysięcy złotych.

Świadczenie to jest nieopodatkowane i niezależne od wysokości dochodów.

Wnioski można składać wyłącznie online na jeden z trzech sposobów:

 • Bankowość elektroniczną
 • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
 • Platformę Empatia

Więcej znajdziesz tutaj: Nawet 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Składanie wniosków od 1 stycznia. 

Ulga na dziecko 2022

Ulga podatkowa obowiązuje na każde dziecko, które nie skończyło 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli nadal się uczy, a jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu, nie przekraczają 3 089 zł. Ulga na dziecko obowiązuje także na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulga na dziecko 2022 posiada kryterium dochodowe dla rodziców jednego dziecka oraz nie ma ograniczeń dochodów w rodzinach, w których jest co najmniej dwójka dzieci. Ulga na dziecko a kryterium dochodowe:

 • jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – maksymalne dochody to 112 000 zł,
 • jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – maksymalne roczne dochody to 112 000 zł,
 • jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – maksymalne dochody to 56 000 zł.

Ulga na dziecko wynosi:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Ulgę odlicza się w corocznym zeznaniu podatkowym.

W ramach nowych przepisów podatkowych wprowadzonych poprzez Polski Ład od 2022 r.  rodzic samotnie wychowujący dziecko traci możliwość wspólnego rozliczenia się z podatków z dzieckiem. Rząd w zamian przyznaje rodzicom dodatkową ulgę na dziecko w wysokości 1500 zł. Nowoprzyznana ulga dla samotnych rodziców w kwocie 1500 zł będzie sumować się z dotychczasową ulgą tj. 1112,04 zł (na pierwsze i drugie dziecko).

Przeczytaj koniecznie: Polski Ład 2022: Stracą kobiety na macierzyńskim i samodzielne matki?

 

POLECAMY TAKŻE:

Ciąża a umowa na czas określony. Nie zawsze przedłuża się do porodu

 

 


Polonistka, redaktorka i korektorka językowa. Specjalizuje się w artykułach z obszarów tematycznych: Ciąża, Dziecko, Pielęgnacja Dziecka, Rozwój Dziecka, a także Starania o ciążę, Niepłodność. Od 10 lat tworzy materiały edukacyjne do internetu. Pisała m.in. dla serwisów Rankomat.pl, Allegro.pl, 2Drink.pl, Naoko-store.pl, Skincarelovers.pl, Szafawpigulce.pl. Kontakt: agnieszka.banasiak@brubenpolska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *